Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

A bábolnai református templom 2.

Vitéz Pettkó Szandtner Tibor amint a Kormányzó Úr Őföméltóságától a Bábolnára szóló kinevezést megkapta, megfogadta, hogy a hat évvel ezelőtt elhagyott munkát első kötelességének tartva, minden körülmények közepette a megnehezedett viszonyok dacára is meg fogja kezdeni. Visszaérkezése után az építési engedélyt kikérte, sőt uradalmi igák segítségül adását is sikerült kieszközölnie. Bár tudta, hogy a meglévő összeg közel sem elegendő a templom építésére, mégis 1932-ben a templom építését megkezdte, és Isten kegyelméből sikerült is azt felépíteni. Saját jövedelméből egy orgonaharmóniumot is ajándékozott a templomnak, sőt a templom harangjának megöntetését is magára vállalta. Később, keresztfia, Nemes Arentschildt Károly Tibor megkeresztelésének és egyúttal a templom első keresztelésének emlékére 1934. szeptember 30-án egy keresztelőmedencét adományozott a templomnak. III. Viktor Emánuel olasz Király és Császár 1937. május hó 20-i látogatása alkalmával a bábolnai állami ménes fogatai szerencsés szereplésének emlékére az Úrvacsora szertartásához használatos ezüst kelyhet adományozott a templomnak. A kenyértartó tálcát Borbáth János magy. kir. méneskari tiszthelyettes és neje, Melegh Julianna adományozta 1934. május 21-én. Mindezek ma is használatosak, és díszei a templomunknak. Az oltár fölött levő színes ólomüveg ablakot Palka József budapesti üvegfestő mester készítette Müllerné Őnagysága megrendelésére, amelyet 1933. április 11-ére vasúton le is szállított. Legnagyobb fájdalmunkra az 50-es évek áldatlan állapotainak következtében a színes üvegablak, amely templomunk fő dísze volt, majdnem teljesen elpusztult. A megmaradt része ma már csak kívülről látható. Mivel a templom két felekezet, a református és evangélikusok részére készült, az isten tiszteletek rendjében is példamutatóan megegyeztek. Miszerint az első és harmadik vasárnap az evangélikusoké, a második és negyedik vasárnap a reformátusoké. A megállapodásban rögzítették, hogy a fiókgyülekezetek templomszolgát, harangozót nem tarthatnak, de a harangok szokásos időben való húzásához a templomhoz közel fekvő csikósházból egy protestáns legényt vezényel a ménesvezetőség. A templom takarítását a hívekből választott vagy önként jelentkező lányok vagy asszonyok végzik havi vagy évi beosztásban. Idézet a közös szerződéses megállapodásból: "Minthogy a templom létesítéséhez a magy. kir. Honvédség protestáns tábori püspöksége magas erkölcsi támogatásával és nemeslelkű adományaival nagyban hozzájárult, továbbá mivel mindkét protestáns egyház híveinek nagy részét a magy. kir. Bábolnai állami ménesnél szolgálatot teljesítő honvéd egyének képezik, kik a protestáns katonai egyházközség tagjai. Így a bábolnai protestáns templom egyben a protestáns honvéd helyőrségi templom céljait is minden időkig szolgálja, vagyis abban a magy. kir. honvédség protestáns lelkészei minden egyházi ténykedésüket akadálytalanul jogosan végezhetik.- 1943. okt. 13-án a dunántúli református egyházkerület 135/1943. sz. közgyűlési határozatában előterjesztik és elfogadják, hogy a bábolnai fiókegyházközség a tatai evangélikus fiókegyházzal protestáns egyházközséggé alakuljon. A Tatai egyházkerületi közgyűlés megerősíti és véglegesíti az egyesülést, és Bábolnát elismeri protestáns egyházközséggé, mely egyformán tagja az evangélikus egyetemes egyháznak és a református egyetemes egyháznak. Első szolgálatot teljesítő lelkészei az amúgy is régen Banáról átjáró Hódy Pál evangélikus és Maller Kálmán református lelkipásztorok. Utánuk itt szolgáltak még: id. Lehel László, Jakus Imre, Weltler Ödön, Biczó Ferenc, Baráth József, Szekeres Sándor, Mohácsi Imre, Marosi Józef, Kiss Péter, Lukács József, Jakab Zsigmond. Jelenleg szolgálatot teljesítenek Molnár Varga Péter református és Ihász Beatrix evangélikus lelkészek. Gyülekezeteink tervezik, hogy a közeljövőben egy márvány emléktáblával fogunk megemlékezni vitéz Pettkó Szandtner Tibor személyéről és áldásos munkájáról, melyet a templomunkban fogunk elhelyezni.
Böröcz Ferenc Bábolna
Forrás: Héthatár2006. 02. 05 /30. Szám, lekérdezés: 2011. 02.17.
Fotó: Vass Ádám

0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése